دیدار پروین با دشمن طاهری

اسطوره و پیشکسوت پرسپولیس برخورد گرمی با مدیرعامل اسبق و دشمنی مدیرعامل فعلی این باشگاه داشت.