فیسبوک به خاطر بستن صفحات خبری فلسطینی عذرخواهی کرد

فیسبوک در بیانیه ای رسمی به خاطر تعلیق و فیلتر کردن صفحات ۲ پایگاه خبری و روزنامه نگاران فلسطینی عذرخواهی کرد.