فیسبوک به خاطر بستن صفحات خبری فلسطینی عذرخواهی کرد