حماس: آمریکا در پی از بین بردن تفکر مقاومت است

یک عضو ارشد حماس گفت آمریکا به دنبال حمایت از رژیم صهیونیستی و از بین بردن تفکر مقاومت است.