مصدومیت بدموقع کاپیتان کشاورز(عکس)

مصدومیت کاپیتان تیم فوتسال یکی از بد اقبالی های مسلم تیم ایران بود.