مستنداتی درباره دیدگاه شورای عالی امنیت ملی درباره FATF نداریم