اوباما اولین سفیر آمریکا در کوبا در ۵۰ سال اخیر را معرفی کرد