رئیس بانک جهانی ابقا شد

رئیس کنونی بانک جهانی در سمت خود ابقا شد.۰۷:۱۸ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر