حاج حسین خرازی که بود؟

جنگ تحمیلی ارتش بعث علیه جمهوری اسلامی ایران، شهدای زیادی از میان فرماندهان کارکشته کشورمان گرفت.