تصویب اصلاحات اقتصادی جدید در مجلس یونان

مجلس یونان اصلاحات مورد درخواست وام دهندگان بین المللی را تصویب کرد.۰۷:۴۲ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر