آیا بدعهدی آمریکا در اجرای برجام نقطه پایانی دارد؟

دولت آمریکا همواره به غلط، این حق را برای خود قائل بوده که تفاسیر و تعابیر خودش را از متن توافق برجام داشته باشد.