آیا دستمزد کار دانشجویی در سال تحصیلی جدید افزایش پیدا می کند؟

رییس سازمان امور دانشجویان در خصوص آیین نامه کار دانشجویی و میزان دستمزد آن در دانشگاه‌ها توضیحاتی را ارائه داد.