تعیین سفیر امریکا در کوبا بعد از ۵ دهه قطع رابطه

سفیر امریکا پس از ۵ دهه قطع رابطه در کوبا تعیین شد.۰۷:۴۵ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر