شاهد سجاد و شاهده زینب حسینی، نشانی برای فرزندان شهدا