استاد نامدار هنر قلم زنی در اصفهان

به گزارش ایمنا، استاد سیّد محمّد عریضی فرزند سیّد عبدالحسین، استاد نامدار هنر قلم زنی و حکّاکی بر روی فلز در سال ۱۲۶۹شمسی در محله خواجوی اصفهان متولد شد. تحصیلات ابتدایی را در مکتب خانه انجام داد و نزد استاد حاج حسنعلی جندقیان که مردی هنرمند و قاری قرآن بود به آموختن قلمزنی مشغول شد […]