پایتخت خوشنویسی ایران چشم انتظار کاروان تدبیر و امید

استان قزوین در انتظار کاروان دولت یازدهم است تا مقدمه بازگشایی روابط تجاری گسترده با کشورهای جهان را فراهم سازد.