فرماندۀ گارد صدام، وزیر جنگ داعش شد

یکی از افسران سابق رژیم صدام به عنوان جانشین وزیر جنگ داعش تعیین شد….