نوع واکنش به مصلحت‌اندیشی ولی‌فقیه، یک امتحان الهی است