متاسفانه دولت‌مردان هنوز به آمریکا امیدوار هستند/دولت صادق باشد