زیدان: احساس بدی از تساوی دارم / لیاقت بازیکنانم بیشتر بود