ناوهای ایرانی برای شرکت در رزمایش مشترک وارد بندر کراچی شدند