مراکز دولتی حق خرید لوازم پزشکی بی‌شناسنامه ندارند