دوست دارم با بدنی پاره‎پاره به دیدار سیدالشهدا(ع) بروم

انقلاب اسلامی گردن بنده حق زیادی داشت که امیدوارم توانسته باشم جزء کوچکی از آن را انجام داده باشم.