دولت قرقیزستان طرح پیشنهادی تغییر قانون اساسی را به پارلمان ارائه کرد

نمایندگان دولت طرح پیشنهادی تغییر قانون اساسی قرقیزستان را با ذکر تمام بندهای تغییر یافته، جهت رسیدگی به پارلمان این کشور ارائه کردند.