دولت قرقیزستان طرح پیشنهادی تغییر قانون اساسی را به پارلمان ارائه کرد