اولین یادواره سفیر مقاومت شهید دکتر غضنفر رکن آبادی