خانواده؛ تنها نهاد فطری جوامع انسانی برای صعود به قله انسانیت است