تأکید رئیس سازمان سینمایی بر همکاری با جشنواره مقاومت