تخریب بخشی از یک مدرسه فلسطینی

رژیم صهیونیستی بخشی از یک مدرسه فلسطینی را در شهر اشغالی قدس تخریب کرد.۰۹:۱۰ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر