پلمپ شهربازی‌های خطرناک در کشور

رئیس سازمان ملی استاندارد تاکید کرد: یک کد ۱۰ رقمی برای استعلام جعلی بودن و یا صحیح بودن استاندار درج شده که سال گذشته رقم جعل استاندارد در خور توجه بوده و به مراجع قضایی معرفی شده است.