اسامی تاخیرکنندگان آغاز جلسه علنی امروز مجلس

اسامی تاخیرکنندگان آغاز جلسه علنی امروز مجلس از سوی هیات رئیسه اعلام شد که بر این اساس ۱۸ نفر از نمایندگان در آغاز جلسه امروز با تاخیر در جلسه امروز حاضر شدند.