ارنست بار دیگر ادعاهای تکراری واشینگتن را درباره اسد تکرار کرد