وقتی هیچ کارگردانی ایده هایم را نساخت خودم دست به کار شدم/ روزی که احساس کنم حرفی برای گفتن ندارم فیلم نمی‌سازم

کارگردان اخراجی ها گفت: زمانی که در قطار نشستم و به تهران بازگشتم، تصمیم گرفتم درباره افرادی که در جنگ دیدم، یا بنویسم و یا به تصویر بکشم. ایده اولیه را با چند کارگردان مطرح کردم، اما دیدم تمایلی برای ساخت وجود ندارد، تصمیم گرفتم همانطور که جنگیدیم، فیلم هم بسازم.