وقتی هیچ کارگردانی ایده هایم را نساخت خودم دست به کار شدم/ روزی که احساس کنم حرفی برای گفتن ندارم فیلم نمی‌سازم