مردم امسال به اندازه پول نفت مالیات دادند

اهمیت مالیات مصرف‌کنندگان را در بودجه وقتی بیشتر درک خواهیم کرد که درآمد حاصل از آن را با درآمدی که فروش نفت برای کشور ایجاد کرده، مقایسه کنیم. تقریبا برابر.