مجلس بدون راهبرد میان طرح‌ها و لوایح پراکنده گم می‌شود

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به هنوز اشتغال موضوع محوری در راهبرد کشور نشده است، گفت: اگر مجلس راهبرد نداشته باشد وقت آن به بررسی طرح‌ها و لوایح پراکنده صرف شده و میان آنها گم می‌شود.