اسامی ۱۰ نماینده منظم مجلس در طول سه ماه گذشته

اسامی ۱۰ نفر از نمایندگان مجلس که در سه ماه گذشته نظم بیشتری برای حضور در جلسات داشتند از سوی هیات رئیسه اعلام شد.