تشدید درگیری‌ها در سوریه/ کفه ترازو به نفع ارتش تغییر کرد