مظلوم‌نمایی وزارت نفت برای توتال فرانسه!

غلامرضا منوچهری معاون توسعه شرکت ملی نفت ایران معتقد است قراردادهای جدید نفتی بهترین شکل قراردادهای نفتی برای کشور است.