آتش سوزی در جنگلهای سیبری

دو میلیون هکتار از جنگل های سیبری -که در آغاز پاییز با «خشکسالی استثنایی» مواجه است- در آتش می سوزد.۰۹:۳۹ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر