در ۵۰ درصد موارد دیابتی با مداخله به‌موقع می توان از قطع عضو پیشگیری کرد