دایک: برکناری الردایس تصمیم درستی بود

رییس اتحادیه فوتبال انگلیس برکناری سم الردایس را از نیمکت تیم ملی انگلیس تصمیم درستی خواند.