عشق به اعتلای فرهنگ ایرانی منجر به تالیف کتاب "مجموعه میناسیان" شد