ایندیپندنت: بحرانی شدن شرایط اقتصادی عربستان در اوج تنش‌های منطقه‌ای