شانس نازایی در افراد تحت تاثیر شیمی درمانی و رادیوتراپی بالاتر است