آب اولویت نخست برنامه ششم توسعه/دولت توان تامین مالی پروژه‌های بزرگ را ندارد