خبر ابتلاء یک نفر به بیماری میازیس در ایران تکذیب شد