افزایش محافظت پلیس از اماکن متعلق به مسلمانان در شهر درسدن آلمان

پلیس آلمان اعتقاد دارد انگیزه انفجارهای اخیر در شهر درسدن این کشور، مهاجرستیزی بوده است.