واژگونی اتوبوس در جاده اردبیل ـ سرچم

بر اثر واژگونی یک دستگاه اتوبوس در جاده سرچم – اردبیل که بامداد امروز بوقوع پیوست ۱۴ نفر از مسافران مصدوم شدند.۱۰:۰۳ – ۱۳۹۵ چهار شنبه ۷ مهر