ونگر: باید دور گروهی را با صدر نشینی به پایان برسانیم